<h1>&Ocirc;ng Trump n&oacute;i g&igrave; về việc cố vấn an ninh quốc gia mắc COVID-19?&Ocirc;ng Trump n&oacute;i g&igrave; về việc cố vấn an ninh q…